تبلیغات
پاک نهاد، انجمن علمی مطالعات خانواده در ایران - آشنایی با انجمن مطالعات خانواده در ایران

آشنایی با انجمن مطالعات خانواده در ایران

مقدمه: در هفتم مهر ماه سال 1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه شماره 262 خود را صادر کرد. بر اساس این مصوبه صدور مجوز تأسیس انجمنهای علمی، تجدید پروانه و نظارت بر حسن انجام کار آنها، بسته به مورد، بر عهده وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاده شده است. بر اساس مصوبه یاد شده، هم اکنون کمیسیون انجمنهای علمی ایران در حوزه معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصّدی صدور مجوز تاسیس انجمنهای علمی غیر پزشکی را عهده دار است....


«انجمن مطالعات خانواده در ایران» بر اساس نیاز جامعه جستجوگر ایرانی به پیوند و الفت با مفاهیم تعالی بخش اسلامی – ایرانی در تیر ماه 1382 شروع به فعالیت کرد. پس از برگزاری جلسه مجمع عمومی انجمن در تاریخ 1389/4/10 انتخاب دومین دوره هیئت مدیره انجمن به انجام رسید و پس از طی مراحل قانونی در مورخه 1389/7/15 این هیئت مدیره شروع به فعالیت نمود. مقصود بنیادین پایه گذاران انجمن، عمومی سازی و ژرفا بخشی مفاهیم و گزاره های دینی در ساحت خانواده برای نیل به آرامش معنوی و بهره جویی از لذّات زندگی در جهان معاصر بود و همینک با التفات به چنین غایت اندیشیِ مبارکی می توان فراز گزینی های گروه های وابسته به انجمن را در حیطه تحقیق و پژوهش محوری، تعمیم دانش اسلامی در کانون خانواده و ایجاد دامنه بینشی رجوع به اصول دینی در گشایش معضلات جستجو کرد.


هدف:

هدف از تشکیل «انجمن مطالعات خانواده در ایران» استخراج افق های خانواده اسلامی - اسوه – از بستر مطالعات کمی و کیفی نصوص، متون گرانسنگ دینی، تاریخ تطّور فرهنگ اسلامی در حلقه های علمی ایران و جهان می باشد. در ذیل این هدف سترگ، مفاهمه و تعاطی متفکران دین پژوهِ خانواده محور به منظور ارائة نظریه ها و اندیشه ها با ره آورد آسایش، همزیستی، صیانت از حریم معنوی خانواده توأم با لذت و تمتع جویی از مواهب دنیوی مورد توجه قرار گرفته و خواهد گرفت. 

«انجمن مطالعات خانواده در ایران» خواهد کوشید در پرتو هدف تعیین شده، در سه فعالیت زیر به عرصة خدمت مبادرت ورزد: 

1- گستراندن نگرة "خانوادة اسوه" با رویکرد وضوح بخشی این مفهوم بلند و معرفی"الگوها" و "راهکردها"

2- طبع و نشر کتاب ها، جزوات آموزشی و نشریات ادواری و گاهنامه های ترویجی - تعلیمی

3- برگزاری همایش ها و نشست های علمی، تخصصی، ترویجی و تعلیمی 


فعالیت های اجرایی: 

1. انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم مطالعات خانواده سروکار دارند.

2. همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

3. ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

4. ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی.

5. تشکیل گردهمایی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.


ارتباط گیری و پیوند: 

«انجمن مطالعات خانواده در ایران» با گشایش پایگاه اطلاع رسانی خود در شبکه اینترنت با عنوان «پاک نهاد» به نشانی www.paaknahad.ir علاوه بر اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مخاطبان به طور منظّم و پیوسته خواهد کوشید در صفحة مذکور اخبار مرتبط با موضوع خانواده، خبرهای ویژة انجمن و همچنین مقاله های علمی و نو، پژوهش های پژوهندگان واجد صلاحیت های دانشی به نمایش گذاشته شود. از ویژگی های صفحة اینترنتی انجمن، ارائة خدمات مشاوره به علاقه مندان و متقاضیان از قبل از ازدواج تا پس از آن، تعلیم و تربیت فرزندان و مدیریت مطلوب و دین مدارانة خانواده می باشد. لازم است متقاضیان استفاده از خدمات مشاوره از طریق آدرس زیر مبادرت به عضویت نمایند. 


شرایط عضو گیری:

1. عضویت پیوسته: مؤسسات انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته مطالعات خانواده و رشته های وابسته می باشند، می توانند به عضویت پیوسته انجمن در آیند.

2. عضویت وابسته: کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند 1-6 شاغل باشند.

3. عضویت دانشجویی: کلیه دانشجویانی که در رشته های مطالعات خانواده و علوم اجتماعی به تحصیل اشتغال دارند.

4. عضویت افتخاری: شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های مطالعات خانواده حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده ای نموده باشند.

5. عضویت موسسه ای( حقوقی): سازمانهایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.


اهم فعالیتهای دست اقدام:


1- منشور خانواده اسوه:

در دیباچة منشور خانوادة اسوه آمده است:

"سرآغاز شکل گیری مفهوم جامعة سالم و سعادتمند و همچنین زیست اجتماعی تعالی بخش را می بایست در "بنیان خانوادة با فضیلت" جستجو کرد. خانوادة اسوه رویکرد اصیل و جامعی را بازنمایی می کند که در فرآیند نیل به آن، ره آورد گفتمان آموزة الگوة مدینة اسلامی، که همانا اخلاق و معنویت اندیشه های بزرگِ سترگ تجربه شده است، احیاء می گردد و ظرفیت درک فضائل و خصایل تعالی بخش دینی که از عمل فیاض ایمان (با مؤلفة قلب سرشار از عقلانیّت و عشق ) نشأت می گیرد، در سپهر کوچکترین واحد اجتماعی جلوه گر می شود. خانواده ای که مرد، زن و فرزندان، ثمرة تعامل با یکدیگر را در بستر عمل مؤمنانه به فروزة جاودان وحی و حدیقه سنت گرانقدر پیامبر و اهل بیت با فضیلت او تکامل می بخشند ". 


2- برگزاری نشست های علمی، پژوهشی، تربیتی، تعلیمی:

مطالعات مرتبط با خانواده از دو منظر شایستة بررسی و پژوهیدن است: 1- پرتو افکنی آفاق فکر دینی بر روند تدبیر خانواده، 2- نوسازی و همپیوندی مستمر با مطالعات نوین کوشندگان این حوزه. 

در ذیل موضوع اوّل، با غلبة داده ها و اطلاعات ترجمانی که تلقّی مطلق گرایانه علمی را براساس های تربیت مرسوم سیطره بخشیده است، انجمن بر خود فرض می داند مستمراً هم-نشست های تخصصی و حرفه ای فصلانه را ذیل یکی از عناوین در خور و متناسب با حاجت ها و اضطرارهای زمان به انجام برساند. از زمرة این نشست ها می توان به همایش "آب و آیینه" اشاره کرد. 

در فرایند نوسازی و همپیوندی مستمر با مطالعات جدید، برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی، کارگاه های مبادلة تجربه های دانشی،رونمایی مطالعات مکتوب شدة فرهیختگان و اصحاب پژوهش در جلسات اطلاع رسانی، هم افزایی زمینه های پژوهشی از طریق دعوت از صاحب نظران غیر ایرانی و... مورد توجه قرار دارد. 


3- گفتگو محور گفتمان سازی:

انجمن مطالعات خانواده در ایران رسالت خویش می داند با نشر کتاب های واجد اندیشه های اسلامی جامعة هدف، حمایت از پژوهش های ویژة فضلاء حوزه و خردمندان دانشگاهی و انتشار و مجلّه ای با گرایش اطلاع رسانی، آموزشی و ترویجی، میزگرد گفتگو و تلاقی ایده ها و پنداشته های معطوف به جامعه و خانوادة صالح و سالم فراهم ازد. از آنجاکه غایت هم افزایی خردورزان و دانش پژوهان مسائل خانواده خلق و آفرینش گفتمان اسلامیِ خانوادة اسوه است. قوام بخشی این روال گفتگویی در دامنة فرهنگ مکتوب، گزینة مرکز مذکور خواهد بود. انجمن مطالعات خانواده در ایران بر این نکته وقوف دارد که فرهنگ سازی و ایجاد باورپذیری در جامعة هدف جز از معبر و مسیر گفتمان سازی میسّر نخواهد بود. 


اهداف ملحوظ در منشور: 

«نگرة خانوادة اسوه، اصلاح و کمال بخشی بر ساخت های برآمده از نمونه عقل ابزارانگاری عصر مدرن را به یاری گفتمان معنا آفرین وحی و سنت نبوی – علوی مطمح نظر دارد. منشور خانوادة اسوه جُستاری است که در پرتو تابش ارتباط خلاقانة زن و مرد، آفرینش معنی در کانون هویت الهی بشر و همزیستی والدین و فرزندان، مبتنی بر اصول شرعی و قانونی، تحکیم و قوام بنای خانواده را تضمین می کند، تا جامعة اسلامی – ایرانی از مصرف کننده فرودست اندیشه های دیگران به عرصة نظریه های رشد دهندة آیینی – ملّی ارتقاء مقام یابد. 

شیوۀ تدبیر امور در خانوادۀ اسوه نیز چشم اندازی کمال جویانه را به تماشا می گذارد. در این شیوه تناظرکنشی میان آحاد خانواده برقرار است. رفتار متناظر مرد به عنوان رئیس خانواده و زن به عنوان مدبّر خانواده، رابطه ای موسّع به خیرخواهی و نیک بختی و مضیّق به حقوق و تکالیف است. رابطه ای که براساس سخن متبرّک رسول امین خداوند (ص)، به سبب سیطرۀ مطلق الهی برهستی و بشر که تنها او مالک جهان و آدمیان است، در پیوند متناظر آحاد خانواده، با مؤاخذ و مسئول بودن هریک تحکیم یافته است:

«آگاه باشید که همۀ شما تا حدودی فرمانروا و نگهبان هستید و در مورد فرمانبرداران خویش مؤآخذ و مسئولید. زمامداران کشور، فرمانروایان جامعه هستند و در برابر آن مسئول، مرد که فرمانروای خانواده است و مدیر زن و فرزندان خویش است و زن بر کودکان خود فرمانروا و حاکم است و در برابرآنان مسئولیت دارد. آگاه باشید همۀ شما فرمانروا و نگهبان هستید و همۀ شما در مورد فرمانبرداران خویش مؤآخذ و مسئولید.»«الحدیث- روایات تربیتی»

خانوادۀ اسوه با این راهبردهای اصیل به پاسخ پرسش آغازین می اندیشد و تنها صراط فلاح و نیک بختی را در عقیده مند کردن سودمندیِ خانواده جستجو می کند. 

خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است که در مرتبۀ نخست از پیوند مرد و زن شکل می گیرد و به ثمرۀ شیرین فرزندان گسترش می یابد.مردان قوام بخش خانواده و زنان رکن رکین آن به شمار می آیند. در خانواده اسوه مرد مسئولیت تأمین معاش حلال و تکریم مقام خانواده را عهده دار است و زن فاضله ایست که فضیلت های ثبات، احترام، امنیت و مصونیت از مخاطرۀ معصیت را خلق می کند و در مرتبۀ ثانوی مولّد تربیت آیندۀ سرمایۀ انسانی است، تربیت فرزندانی که حیثیّت و هویّت فردای جامعه را رقم می زنند.»


نشانی انجمن: 

تهران، پاسداران، خیابان شهید گل نبی، خیابان شهید ناطق نوری، بوستان کتاب، ورودی دوم، طبقة سوم، واحد 14 


نشانی وبگاه: www.paaknahad.ir


انجمن مطالعات خانواده در ایران 

نظرات

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.